CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 LÀNG TRẦN XÁ, XÃ HÀM NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của làng Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Website làng Trần Xá) bao gồm việc quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Website.
2. Quy chế này áp dụng đối với Ban biên tập website, các tổ chức, công dân của làng và các đơn vị, cá nhân quan tâm đến website của làng.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tên gọi, địa chỉ của Website
1. Chức năng, nhiệm vụ:
1.1 Là tiếng nói, diễn đàn trao đổi chính thức của làng Trần Xá mà đại diện pháp nhân là hệ thống chính trị làng do Trưởng làng làm đại diện.
1.2 Cung cấp thông tin họat động của làng Trần Xá đến các vùng miền trong nước, ngoài nước và ngược lại.
2. Tên gọi: Trang Thông tin điện tử làng Trần Xá, Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
3. Địa chỉ của Website: langtranxa.vn
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Website
1. Hoạt động của Website bao gồm quản lý, cung cấp thông tin, sử dụng các nguồn thông tin theo quy định của Pháp luật.
Website được đăng ký tên miền và trả phí quản lý hàng năm. 
2. Khuyến khích việc sử dụng Website và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân quan tâm Website làng Trần Xá, tham gia vào các diễn đàn, cung cấp thông tin, viết tin, bài, thể hiện nguyện vọng tâm tư tình cảm và góp ý xây dựng Website ngày càng có chất lượng.
Điều 4. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website
1. Việc cung cấp thông tin của website làng Trần Xá đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện, dễ dàng và ngày càng được hoàn thiện nâng cao đáp ứng nhu cầu của độc giả .
2. Nội dung thông tin cung cấp trên website làng gồm 9 chuyên mục lớn: Trang chủ; Giới thiệu; Các dòng họ; Đình làng, di tích; Tin tức; Văn thơ; Video, Góc thiếu nhi; Liên hệ. Ngoài ra trong mỗi chuyên mục lớn lại có các mục con.
Điều 5. Quy trình xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu trên Website
1. Biên tập viên được phân chia theo các vùng miền và phụ trách biên tập, thẩm duyệt sơ bộ tin, bài, ảnh của các tác giả thuộc vùng miền đó.
2. Các biên tập viên sau khi thẩm duyệt sơ bộ và biên tập xong tin, bài, ảnh chuyển cho Trưởng ban biên tập hoặc Phó ban biên tập được ủy quyền để thẩm duyệt lần cuối.
3. Các Biên tập viên cần xử lý nhanh, chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin khi gửi lên Trưởng, Phó ban biên tập; các thành viên trong Ban biên tập cần giữ liên lạc thường xuyên qua mail, điện thoại để đảm bảo các thông tin được xử lý kịp thời, thông suốt.
4. Sau khi thẩm duyệt, Trưởng,Phó ban biên tập chuyển cho Biên tập viên phụ trách kỹ thuật để tiến hành cập nhật và phát hành lên Website làng.
Điều 6. Nguồn cung cấp thông tin Website
1. Tất cả các cá nhân, tổ chức làng Trần Xá và con em làng Trần Xá ở các vùng miền là nguồn viết tin, bài, ảnh cho Website và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bài viết của mình khi đưa lên Website.
2. Các tin, bài, ảnh, văn bản, số liệu cung cấp cho Ban biên tập phải ghi rõ tên tác giả, đơn vị công tác; các thông tin, dữ liệu, hình ảnh sưu tầm, trích dẫn phải ghi rõ nguồn trích dẫn, đảm bảo tính trung thực, chính xác, kịp thời đối với các hoạt động, sự kiện được đưa tin.
Điều 7. Những điều cấm khi quản lý, vận hành Website
1. Đưa các thông tin, bài, ảnh vi phạm quy định về các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội được pháp luật ban hành.
2. Truyền bá các hành vi và thông tin ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc nói chung và của làng Trần Xá nói riêng.
3. Lợi dụng Website đề đưa những thông tin, hình ảnh của cá nhân, tổ chức vi phạm đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm và gây chia rẽ, mất đoàn kết.
Điều 8. Cơ sở vật chất và kinh phí  hoạt động của Website
1. Cơ sở vật chất của Website do các sáng lập viên, các cá nhân của làng Trần Xá, các cá nhân của hội đồng hương các vùng miền cả nước tự nguyện đóng góp để thành lập và điều hành Website.
 Tài sản Website hiện là tài sản vô hình mang tên miền 
2. Kinh phí hoạt động Wepsite bao gồm: Chi thường xuyên cho việc duy trì hoạt động của Website ; chi nâng cấp và phát triển hệ thống; chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả và những người có liên quan; chi trả thù lao cho Ban biên tập Website; các chi phí hợp lý khác.
3. Hiện nay, do không có nguồn thu nên trước mắt tất cả các hoạt động của Website đều là tự nguyện. Trong tương lai khi có nguồn thu hợp pháp, các chế độ thu chi sẽ được Ban biên tập ban hành thành quy định.
Điều 9. Tổ chức quản lý, hoạt động Website
1. Website làng do hệ thống chính trị làng mà đại diện là Trưởng làng kết hợp với các sáng lập viên ban đầu thành lập và ủy quyền cho Ban biên tập điều hành tổ chức hoạt động. Trưởng ban biên tập là người quản lý điều hành cao nhất Website.
2. Phó Ban biên tập phụ trách lĩnh vực được Trưởng ban ủy quyền.
3. Các Biên tập viên phụ trách các khu vực vùng miền chịu trách nhiệm thẩm duyệt sơ bộ và biên tập trước khi chuyển tin, bài, ảnh đến Trưởng, Phó ban biên tập  để cập nhật trên Website.
4. Hệ thống chính trị làng Trần Xá chiụ trách nhiệm cung cấp tin, bài, ảnh về hoạt động của làng cho Ban biên tập cập nhật lên Website và khai thác, tuyên truyền thông tin Website đến nhân dân trong làng.
5. Trưởng, Phó ban biên tập và Biên tập viên giai đoạn ban đầu hoạt động theo chế độ tự nguyện. Website sẽ được chuyển giao cho các làng Trần Xá quản lý khi đã củng cố hoàn thiện, ổn định bộ máy và đủ năng lực đảm nhiệm công việc.
Điều 10. Trách nhiệm của Ban biên tập Website:
1. Trưởng ban biên tập có trách nhiệm cao nhất điều hành Website hoạt động và phát triển; tổ chức biên tập, thu thập thông tin, dữ liệu, tin, bài, ảnh và duyệt đăng tải lên Website.
2. Phó Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập lĩnh vực mình được ủy quyền.
3. Biên tập viên có trách nhiệm thẩm duyệt sơ bộ, lựa chọn các tin, bài, ảnh và biên tập hoàn chỉnh gửi Trưởng, phó ban biên tập duyệt bài đưa lên Website.
4. Biên tập viên - phụ trách kỹ thuật giúp Ban biên tập cập nhật và phát hành lên Website các tin, bài, ảnh đã được Trưởng, Phó ban biên tập thẩm duyệt; quản lý về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, duy trì hoạt động liên tục của Website.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp, Trưởng, Phó Ban biên tập có trách nhiệm tập hợp lấy ý kiến xem xét, sửa đổi trình lãnh đạo làng để bổ sung kịp thời./.

                                                                                                          T/M LÀNG TRẦN XÁ
                                                                                                           TRƯỞNG LÀNG
                                                                                                          Đã ký
 
                                                                                                                                            NGUYỄN XUÂN RỰA