LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN MẬU LÀNG TRẦN XÁ 
 Ở đời, nên nhớ "Con người có tổ tiên như cây có gốc, như nước có nguồn".
Xem tiếp
LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN MẬU LÀNG TRẦN XÁ 
 Ở đời, nên nhớ "Con người có tổ tiên như cây có gốc, như nước có nguồn".
Xem tiếp