Bản in     Gởi bài viết  
LÃNH ĐẠO LÀNG (THỜI ĐIỂM 01/2019) 
 Danh sách cán bộ cốt cán thuộc hệ thống chính trị của Làng Trần Xá được cập nhật, bổ sung tính thời điểm tháng 01/2019
 
NGUYỄN VĂN UY   
1967
 Đảng Ủy Viên- Bi Thư ĐBBP
  TRưởng Ban CTMT
PHẠM THANH LIỆT
1963
 Phó Bí Thư, Trưởng Thôn
 NGUYỄN VĂN TẤN
1957
UV BCH – BÍ Thư Chi Bộ 3
Chi Hội Trưởng Khuyến Học
NGUYỄN THỊ TIẾN
1955
 UV BCH - BÍ Thư  Chi Bộ 1
 Chi Hội Trưởng ND
VÕ VĂN PHI                       
1956
 UV Ban chấp hành đảng bộ
NGUYỄN ĐỨC TÊ
1952
 BÍ Thư Chi Bộ 2
TRẦN VĂN LÀNH 
1954
 Phó Trưởng Thôn
NGUYỄN THI TIỆP
1970
Chi Hội Trưởng Phụ Nữ
NGUYỄN VĂN ĐẤU  
1953
 Chi Hội Trưởng Hội CCB
TRẦN HỮU TÌNH
1984
BÍ Thư Chi Đoàn- công an viên
NGUYỄN ĐỨC CẦN
1949
 Chi Hội Trưởng Hội Cao Tuổi
HOANG THANH KHOA 
1959
Chi Hội Trưởng CTNXP
 HOÀNG VĂN NHUẬN
1945
 Chi Hội Trưởng Hội Làm Vườn
NGUYỄN QUỲNH MAI  
1953
Trưởng Xóm
PHẠM CHÍ CÔNG
1957
 Trưởng Xóm
 PHẠM THANH VĂN
1987
 Thôn Đội Trưởng
 NGUYỄN ANH HẢI            
1981
 Công An Viên

 

 

 

   Họ và  tên: Nguyễn Văn Uy
   Ngày Sinh: 1967
  Chức vụ: Bí thư Đảng bộ bộ phận 


  
  Họ tên: Phạm Thanh Liệt
  Ngày Sinh: 1963
  Chức vụ: Trưởng thôn
 
  
  Họ tên: Trần Văn Lành
  Ngày Sinh: 1954
  Chức vụ: Phó Trưởng thôn 
 
 
  Họ tên: Nguyễn Đức Cần
  Ngày Sinh: 1949
  Chức vụ:  Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn
     
 

 

 

 

 

  Họ tên: Nguyễn Văn Đấu
  Ngày Sinh: 1953
  Chức vụ: Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn
   
  Họ tên: Nguyễn Văn Tấn
  Ngày Sinh: 18 -12 - 1957
  Chức vụ: Bí thư chi bộ 3, chi hội trưởng Khuyến học
Chi Hội Trưởng Khuyến Học 
 
 
  Họ tên: Nguyễn Thị Tiến
  Ngày Sinh: 30 - 12 - 1955
  Chức vụ: Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn
         
 
  Họ tên: Nguyễn Thị Tiệp
  Ngày Sinh: 1970
  Chức vụ: Bi thư Chi hội phụ nữ thôn

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]