lãnh đạo làng 
 DANH SÁCH CÁN BỘ THÔN: TRẦN XÁ (THỜI ĐIỂM 2015)

 

   Họ và  tên: Nguyễn Văn Uy
   Ngày Sinh: 1967
  Chức vụ: Bí thư Đảng bộ bộ phận 


  
  Họ tên: Nguyên Xuân Rựa
  Ngày Sinh: 1947
  Chức vụ: Nguyên Trưởng thôn
 
 
  Họ tên: Phạm Thanh Liệt
  Ngày Sinh: 1963
  Chức vụ: Trưởng thôn
 
  
  Họ tên: Trần Văn Lành
  Ngày Sinh: 1954
  Chức vụ: Phó Trưởng thôn 
 
 
  Họ tên: Nguyễn Mậu Cổng
  Ngày Sinh: 10 - 10 - 1940
  Chức vụ:  Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn
     
 
  Họ tên: Nguyễn Văn Hòa
  Ngày Sinh: 
  Chức vụ: Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn
   
  Họ tên: Nguyễn Văn Tấn
  Ngày Sinh: 18 -12 - 1957
  Chức vụ: Bí thư chi bộ  
 
 
  Họ tên: Nguyễn Thị Tiến
  Ngày Sinh: 30 - 12 - 1955
  Chức vụ: Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn
         
 
  Họ tên: Nguyễn Thị Tiệp
  Ngày Sinh: 1970
  Chức vụ: Bi thư Chi hội phụ nữ thôn